Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

RODO

Polityka prywatności

„Muzeum Historyczne w Bielsku - Białej” szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników.

Korzystając ze strony internetowej www.muzeum.bielsko.pl, z wyjątkiem modułu rezerwacji zajęć muzealnych oraz modułu rezerwacji do gier miejskich, użytkownik pozostaje anonimowy. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (adresy IP połączeń) są  wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją witryny.

Dane gromadzone w module rezerwacji zajęć muzealnych służą wyłącznie do przeprowadzenia procesu rezerwacji zajęć. Dane gromadzone w module rezerwacji do gier miejskich służą wyłącznie do przeprowadzenia procesu rejestracji uczestników gier.

Pliki  „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

1) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;

2) statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej poprzez narzędzie Google Analitics. Google Analitics jest trzecią stroną i gromadzi informacje o stronach www, które są odwiedzane, o czasie jaki jest spędzany na poszczególnych stronach, sposobach wejścia na daną stronę i jakie były kolejne wybory. Pliki typu „cookies” nie gromadzą żadnych danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego itp.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.

Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Muzeum Historycznym w Bielsku–Białej jest pan Arkadiusz Kraus.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy załatwianie innych spraw, niż te związane z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej iod@muzeum.bielsko.pl lub listownie na adres: Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej, ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - Monitoring Wizyjny.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego, jest Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 16.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Arkadiusz Kraus. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych elektronicznie, pod adresem: iod@muzeum.bielsko.pl, lub tradycyjnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, zabezpieczenia i ochrony mienia (w związku z art. .22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz spełnienia wymagań prawnych nałożonych na Administratora (w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Załącznik nr 1 pkt II ust 6 i 7 rozporządzenia - Dz.U.2014r.poz.1240 ).
 4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 litera c) RODO  - „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO będącymi firmami świadczącymi usługi obsługi serwisowej monitoringu, usługi ochrony fizycznej lub dozoru, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, jak również osobom których dane dotyczą jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, ż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Pani/ Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych nie dłużej jednak niż 30 dni od dokonania rejestracji obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają nadpisaniu lub zniszczeniu.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora i jest konsekwencją wymogów przepisów prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Arkadiusz Kraus. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych elektronicznie, pod adresem: iod@muzeum.bielsko.pl, lub tradycyjnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej) .
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji   międzynarodowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 7. Niezależnie od praw wymienionych powyżej ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku udzielenia informacji publicznej, a po tym czasie do celów archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt  obowiązującym u  Administratora, przygotowanym zgodnie z  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej, jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania Pani/ Pana uprawnień (np. przesłanie informacji na podany adres itp.) . Skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji Pani/Pana uprawnień.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jest Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Arkadiusz Kraus. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych elektronicznie, pod adresem: iod@muzeum.bielsko.pl, lub tradycyjnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności na podstawie przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. Mogą być one również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub jego obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności (1) art. 6 ust. 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (2) art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (3) art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest  dochodzenia lub obrona roszczeń
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi płatnicze (gotówkowe i bezgotówkowe), banki, podmioty świadczące dla administratora usługi: konsultacyjne, doradcze, IT, hostingu dla poczty elektronicznej i BIP, osoby żądające informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów.
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych powyżej w ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych powyżej przez okres trwania umowy, a po tym czasie do celów archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym u Administratora, przygotowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
 10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia. Odmowa podania przez Panią/ Pana danych niezbędnych do zawarcia umowy, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w obszarze EOG, a administrator nie planuje automatycznego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników warsztatów i wydarzeń edukacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako uczestników warsztatów i wydarzeń edukacyjnych jest Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Arkadiusz Kraus. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych elektronicznie, pod adresem: iod@muzeum.bielsko.pl, lub tradycyjnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia warsztatów i wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Administratora.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z hostingiem strony www i poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji   międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych powyżej w ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia warsztatów oraz wydarzeń edukacyjnych, będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora, przygotowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).  Okres ten wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu dane te zostaną trwale usuwane.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować cele przetwarzania określone w punkcie 3.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 16.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Arkadiusz Kraus. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych elektronicznie, pod adresem: iod@muzeum.bielsko.pl, lub tradycyjnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage administratora dostępnego pod adresem www.facebook.com/muzeum.historyczne.bielsko, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie informacji o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem muzeum, promowanie jego usług i wydarzeń, budowanie i dbanie o pozytywny wizerunek muzeum oraz kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością muzeum. 
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane są do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie Pani/a danych do prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited.

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.  Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
  zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez administratora celów przetwarzania.

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Stopka strony

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
adres ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
telefon sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
telefon kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

RODO

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.