Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum.bielsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • opublikowane zdjęcia na podstronie Działalność naukowa -> kwerendy nie posiadają opisu alternatywnego ze względu na brak takich opisów w systemie źródłowym;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • tłumacz języka migowego (usługa działa od poniedziałku do piątku).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja została poddana przeglądowi w dniach: 2021-03-29, 2022-03-24, 2023-02-01.

Na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Krystyną Pasierbek pod adresem e-mailowym: krystyna.pasierbek@muzeum.bielsko.pl lub dzwoniąc na numer 33 822 06 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki naszego Muzeum są obiektami zabytkowymi w związku z czym dostęp dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku  jest ograniczony.

Niedostępne są zupełnie Stara Fabryka, Dom Tkacza i Fałatówka.

Zamek Książąt Sułkowskich jest dostępny w niżej opisanym zakresie:

Wejście do Zamku jest na poziomie chodnika.

Na parterze:
Kasa biletowa i sklep muzealny (to samo pomieszczenie), szatnia oraz toalety, a także Atrium oraz Strzelnica (pomoc obsługi Muzeum).

Na I piętrze:
dostępne są poprzez wjazd windą z Atrium (winda obsługiwana jest przez pracownika Muzeum): ekspozycja stała oraz wystawa czasowa.

Zamek nie posiada swojego parkingu dostępnego dla zwiedzających. Przy Zamku jest parking miejski.

Do wszystkich placówek Muzeum można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W Zamku Książąt Sułkowskich, w kasie, dostępna jest usługa tłumacza języka migowego online (usługa działa od poniedziałku do piątku).
W pozostałych placówkach Muzeum usługa tłumacza języka migowego jest niedostępna.

W żadnej z placówek Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Stopka strony

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
adres ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
telefon sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
telefon kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

RODO

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.