Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej powołało Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Historycznym w Bielsku – Białej jest pan D. Wójcik.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:

 • pod adresem poczty elektronicznej iod@muzeum.bielsko.pl
 • listownie na adres: Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej, ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - Monitoring Wizyjny.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego, jest  Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 16.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@muzeum.bielsko.pl, lub  pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, zabezpieczenia i ochrony mienia (w związku z art. .22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz spełnienia wymagań prawnych nałożonych na Administratora (w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Załącznik nr 1 pkt II ust 6 i 7 rozporządzenia - Dz.U.2014r.poz.1240 ).
 4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 litera c) RODO  - „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO będącymi firmami świadczącymi usługi obsługi serwisowej monitoringu, usługi ochrony fizycznej lub dozoru, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, jak również osobom których dane dotyczą jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.         
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, ż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Pani/ Pana dane osobowe  w postaci  wizerunku będą przetwarzane przez okres w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych  nie dłużej jednak niż 30 dni od dokonania rejestracji obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają nadpisaniu lub zniszczeniu.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych  narusza przepisy  RODO.
 10. Udostępnienie  przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora i jest konsekwencją wymogów przepisów prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Stopka strony

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
adres ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
telefon sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
telefon kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności