Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Kalendárium života a tvorby Juliana Fałata

Část V.: Bystrzanské období

1911
Stává se členem Klubu polských akvarelistů. Účastní se výstavy spolku „Sztuka“ v Sosnowci. Své práce vystavuje na výstavách pořádaných TPSP v Krakově a Lvově, v TZSP ve Varšavě a také v Berlíně a Římě (u příležitosti 50. výročí sjednocení Itálie). Natrvalo se usazuje v Bystrej, kde zřizuje modřínový malířský ateliér. Vznikají např. akvarely Horský potok po povodni, Kostel v Mikuszowicích, Vlastní podobizna se štětcem, Portrét Pawła Kochańského, Křest, Studie chlapce v modrých šatech s holí, Jinovatka - Osiek, Kvetoucí sad, Okraj lesa.

1912
Účastní se výstavy Polská krajinomalba, jíž uspořádal Vlastivědný spolek ve Varšavě, společně se spolkem „Sztuka“ vystavuje v TZSP ve Varšavě. Vznikají mj. portréty faráře Kopky, Henryka Hochmana a také obrazy Zima v Beskydech, Děti na plotu.

1913
Maluje Verandu v Bystrej, Kapličku v Osieku, Nesoucího roští - Zima, Oheň, Kostelík, Zimní krajinu s ptákem u řeky. Dne 14. dubna zasedá v Komisi pro vybudování pomníku dr. Henryku Jordanovi v Krakově. Se spolkem „Sztuka“ vystavuje v Krakově a ve Varšavě. U příležitosti 60. narozenin Juliana Fałata pořádá TPSP ve Lvově výstavu jeho díla. Odjíždí na léčebný pobyt do Badenu. Účastní se výstavy portrétů a autoportrétů v Rychlingově salonu ve Varšavě a v Berlíně. V říjnu začíná s přestavbou domu v Bystrej.

1914
Odjíždí (společně se syny) na léčebný pobyt do lázní v rakouském Semmeringu, odkud se vrací s krajinomalbami - Motiv ze zimního Semmeringu, Krajina ze Semmeringu. Účastní se putovní výstavy malířství, sochařství a grafiky v Sosnowci, jež byla uspořádána úsilím Varšavského uměleckého spolku a všeobecné výstavy TPSP v Paláci umění v Krakově a Lvově. Vystavuje na Salonu umění v Lodži. Se spolkem „Sztuka“ se účastní XI. Esposizione Internazionale D’Arte della Cittá di Venezia. Účastní se zasedání Komise pro výstavbu pomníku dr. Henryku Jordanovi v Krakově, Spolku milovníků historie a památek Krakova. Vánoce tráví v Karlových Varech, kam se v listopadu 1914 přestěhovala manželka s dětmi. Malíř trvale bydlí - společně s bratrem, knězem Josefem - v Bystrej. Dokončuje Kalwarii, maluje Vlastní podobiznu v ateliéru, Portrét p. R. Jahody, Tokaniště tetřevů, Mnicha.

1915
Účastní se výstavy spolku „Sztuka“ v Krakově a Velké výstavy polského umění ve Vídni. Velikonoce tráví v Karlových Varech a na zpáteční cestě se zastavuje ve Vídni (u bratra Stanisława), kde navštěvuje přátele a známé. V srpnu provádí úpravy vily po červencové povodni. Maluje Kvetoucí sady v Bystrej. Od J. Pintschera kupuje menší pozemek. V listopadu začíná stavět dřevěný plot u domu jako ochranu proti rozvodňující se řece. Vánoce tráví s rodinou v Karlových Varech. Vzniká mj. Portrét Horalky Anděly - ženy p. Smołky.

1916
Účastní se výstav umění ve Varšavě (výstava ve prospěch Spolku dětských domovů, Salon 1916) a Krakově. Od 30. května do 8. června pobývá v Legionowu (volyňský front). Podle pokynů Vrchního velitelství polské armády pracuje na uměleckých úkolech pro vojenské skupiny a okruhy. Maluje mj. Legionowo, Hřbitov ve Wołczesku. Dne 11. srpna umírá v Karlových Varech jeho žena (tam také byla pohřbena). Maluje Klečícího syna (syna Lucjana), Povodeň, Odchod z Krakova.

1917
Umělecké salony S. Jasielského a Abeho Gutnajera ve Varšavě pořádají výstavy děl Wojciecha Kossaka a Juliana Fałata. Podílí se na výstavě Dítě v umění v TPSP v Krakově. Na výstavě Polských legií, kterou uspořádal TZSP ve Varšavě vystavuje mj. portréty J. Piłsudského, J. Hallera, S. Szeptyckého, H. Lewartowského, W. Rogalského. Účastní se Výstavy vynikajících děl polského malířství v Poznaňském muzeu. Přijíždí na jednodenní návštěvu Osieku a také Krakova (jeho dcera tam navštěvuje soukromou Školu výtvarných umění Marie Niedzielské). Vzniká akvarel Portrét dcery Heleny - Kuka ve španělském bolerku a Vlastní podobizna v klobouku u štaflí, Kostel v Živci, Krajina z Živce, Krajina z Osieka, Paseka, Bystra.

1918
Účastní se výstavy TPSP v Krakově. Zajíždí do Osieku (na svatbu Edwarda, syna jeho přítele Oskara Rudzińského). Podporuje fond pro vdovy a sirotky po padlých polských legionářích a stipendijní fond gen. Zygmunta Zielińského. Navštěvuje Přemyšl. Maluje Dřevěný kostelík v Łodygovicích, Časné jaro, Osiek, Předjaří v Bystrej.

1919
Účastní se výstavy uspořádané TPSP v Krakově. Svá díla vystavuje ve varšavských salonech a také na Salonu umělců v Poznani. Účastní se výstavy 100 let polského malířství v Královském paláci Łazienki ve Varšavě. Jako dobrovolník se účastní bojů o Těšínské Slezsko. Vznikají akvarely: Zima na Východě, Krajina z Bystrej, Legionářův hrob.

1920
Usazuje se v Toruni (ul. Grobla 38), kde se spolupodílí na obnově polského kulturního života. Iniciuje založení Bratrstva umělců a literátů v Toruni, jehož předsedou (mistrem) se stává. Do Toruně přiváží své syny (navštěvují Státní gymnázium). Účastní se výstav varšavských salonů. Dne 8. srpna uděluje Národní výbor pro Těšínské Slezsko Julianu Fałatovi kříž II. třídy a pamětní medaili „Za obranu Slezska 1919“. Maluje: Bárky na Visle u Toruně, Říční lodi (berlinky) a parník u Toruně, Zásnuby Polska s mořem, Dům Bratrstva sv. Jiří v Toruni, Procesí Božího Těla v Toruni, Pohled na Toruň, Vyvěšení polské zástavy na jedné z pevností v Toruni, Vlastní podobizna - hlava, Svatba na Ukrajině v zimě.

1921
Pořádá výstavu polského umění v Toruni, vytváří propagandistický plakát pro chystaný plebiscit ve Slezsku. Vystavuje na Salonu umění v knihkupectví A. Cybulského w Poznani. V TZSP Varšava vystavuje: Losi, Visla v Toruni při západu slunce, Kostel sv. Jana v Toruni. Na přelomu srpna a září pobývá na léčebném pobytu v Krynicy. Rozkazem č. 6300 Ministerstva pro vojenské záležitosti ze dne 1. října byl oceněn Bronzovým křížem za chrabrost „Na poli slávy 1920“. Dne 6. října dostává od premiéra Antoniho Ponikowského nabídku vést odbor umění na Ministerstvu kultury a umění, jíž přijímá a od 1. listopadu funkci zastává. Je členem Výboru pro výstavbu pomníku znovuzrozeného Polska v Toruni. Kvůli vydání Souboru loveckých scén spolupracuje s Grafickými závody „Sztuka“ v Toruni. Účastní se Výstavy polského umění v Paříži uspořádané Odborem pro zahraniční propagandu u vládního prezidia Polské republiky.

1922
Účastní se Výstavy polského malířství 19. stol. v Lublinu, Jubilejní výstavy u příležitosti 25. výročí existence Spolku přátel umění v Krakově, Výstavy domácího umění uspořádané Svazem výtvarných umělců v Krakově. Natrvalo se vrací do Bystrej. Finančně podporuje léčbu známého krakovského chirurga Bronisława Kadera-Kaderase ve Vídni.

1923
Maluje portrét hajného Ferdynanda Grzyba. Zajíždí na společenské návštěvy do Živce, Łodygowic, Osieku. Na základě dekretu prezidenta Polské republiky dostává 2. května Komandérský kříž Řádu znovuzrozeného Polska. Stává se členem Výboru pro umění u Ministerstva náboženských vyznání a veřejné osvěty (někdejšího Ministerstva pro umění a kulturu) ve Varšavě. Maluje Portrét muže hrajícího na klavír, Portrét dr. Władysława Studzińského. Dne 1. srpna umírá ve věku 20 let jeho nejmilejší syn Lucjan (Mimi).

1924
Maluje portrét vrchního rady finančního úřadu v Krakově Stanisława Musiała. Stává se členem Výboru pro výstavbu pomníku „Znovuzrození“ ve Wilkowicích a u příležitosti slavnostního odhalení pronáší vlastenecký projev. Je členem výboru výstavy Dva týdny umění v Bělé, na které bylo vystaveno na 40 jeho obrazů. Zisk byl určen na výstavbu Domu vojáka v Bělé. Obrazy J. Fałata ze sbírky hraběte Milewského prezentuje Salon umění a starožitností Abeho Gutnajera ve Varšavě. Vzniká portrét Stanisława Chmury. 20. listopadu malíře navštěvují Jarocki a Filipkiewicz (sběr materiálu pro měsíčník o umění Sztuki Piękne). Stává se členem Organizačního výboru Institutu výtvarných umění v Krakově a 9. prosince se účastní jeho valného shromáždění (zvolen členem Krakovské pobočky).

1925
Přijímá známé a přátele z Bílska a Krakova. Stává se kmotrem syna hajného Ferdynanda Grzyba. V březnu je jmenován čestným členem Pomořského spolku pro péči o děti v Toruni (daroval dům u náměstí Plac Teatralny 38 na internát pro sirotky). Účastní se výstavy Polský portrét v TZSP ve Varšavě. Časopis „Świat” tiskne úryvky z malířových pamětí. Poskytuje rozhovor deníku „Kurier Polski“, věnuje se četbě, staví kolem vily nové zabezpečení - dřevěnou ohradu. Angažuje se v záležitostech místní komunity (volby do obecní rady, udržení pošty v Bystrej). Grafické závody Pomořské tiskárny v Toruni tisknou Soubor loveckých scén s barevnými litografiemi J. Fałata. Dne 29. listopadu je v TPSP v Krakově zahájena retrospektivní výstava díla Juliana Fałata. Za ASP pronáší projev prof. Józef Mehoffer. Fałat tráví zimu ve Varšavě u své dcery Heleny Niemczewské.

1926
Přijímá pozvánku na ples novinářů v paláci vládního prezidia. TPSP ve Lvově a TZSP ve Varšavě pořádají jubilejní výstavy děl Juliana Fałata. TZSP ve Varšavě uděluje malíři čestné členství za výjimečné zásluhy v oblasti umění. Za obraz Čenstochová dostává 15. června výroční cenu Polské Akademie věd a umění (PAU) Probuse Barczewského (500 zł). Účastní se výstavy obrazů a soch na Salonu umění Spolku umělců v Poznani. V periodiku Sztuki Piękne vychází rozsáhlý esej od Mieczysława Tretera o tvorbě Juliana Fałata.

1927
Vrací se do Bystrej. Malíře navštěvují kolegové z Krakova. Vystavuje v Domu umění ve Lvově. Odjíždí do Krynice (na léčebný pobyt) a do Czorsztynu. V Bystrej přijímá německého klavíristu Egona Petriho a krakovské obchodníky s uměním a přátele. Vánoce tráví u dcery ve Varšavě.

1928
V lednu se s vnuky vrací do Bystrej (kvůli dceřině neléčitelné nemoci). V Salonu TPSP v Poznani, v Uměleckém antikvariátu F. Studzińského v Krakově se konají výstavy jeho prací. Se synem a vnukem Julkem navštěvuje Rudzińské w Osieku. Krakovský vojvoda Ludwik Darowski navštěvuje Fałata při příležitosti jeho 75. narozenin. U této příležitosti mu zasílá Berlínská akademie umění blahopřejný telegram. Účastní se výstavy polského umění ve Vídni. V říjnu se vydává na uměleckou cestu do Czorsztynu a Krynice. Na základě dekretu prezidenta Polské republiky dostává 10. listopadu Komandérský kříž s hvězdou Řádu znovuzrozeného Polska za zásluhy v oblasti umění. Od listopadu pobývá ve Varšavě - od prezidenta Polské republiky Ignacyho Moścického dostává pozvánku na raut. Účastní se Výstavy polského umění v Bruselu, Haagu a Amsterdamu.

1929
Vystavuje na Národní výstavě v Poznani - dostává zlatou medaili. Účastní se Výstavy autoportrétů v Krakově. V červnu mu je udělena čestná profesura na ASP v Krakově. Dne 9. července umírá v Bystrej na zápal plic. 12. srpna se pohřbu v Bystrej účastní profesoři krakovské ASP, zástupci státu, statkářů, kulturně-osvětových spolků, okolních vojenských posádek, bílského duchovenstva a také okruh přátel a známých. Smuteční projevy pronášejí: Konstanty Laszczka, gen. Franciszek Latinik, Konrad Kolszewski, Marian Rudziński a Jakub Podczaski. V tisku vychází řada nekrologů a esejů o tvorbě Juliana Fałata.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności